ඉන්දීය විදෙස් කටයුතු ඇමති හා ජනපති හමුවෙයි

මෙරටට ආ ඉන්දීය විදෙස් කටයුතු අමාත්‍ය ආචාර්ය එස්. ජෙයශංකර් මහතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමුවී තිබේ.