කොළඹ වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තයේ අයිතිය විදෙස් සමාගමකට පවරන්නේ නෑ

කොළඹ වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තය, කළමනාකරණය අයිතිය හෝ අයිතියෙන් කොටසක් විදේශීය සමාගමකට පැවරීමට තීරණය කර නැති බව, අගමැති පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.