හුදකලා තත්ත්වය ඉවත් වූ තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක්

ඊයේ දිනයේ තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා තත්ත්වය බවත් කරනු ලැබු බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි,

 

Image may contain: text that says "රජයේ ්වෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் Departmento Govermment information 2021.01.06 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවෙදන අංකය:26 /2021 නිකුත් කළ වෙලාව:21:15 පහත දැක්වෙන ප්‍රදේශ මේ මොහොතේ සිට හුදකලා බවින් ඉවත් කරන බව කොච්ඩ 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය දැනුම් දේ. කොටහේන පොලිස් වසම ආදුරුප්පුවිදිය පොලිස් වසම රුවන්වැල්ල පොලිස් වසම .කුරුදුවන්ත පොලිස් වසමේ 60-වත්ත නාලක කලුවැව රජයේ ප්‍රවෘක්තී අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මාවත 05, கொழதம்பு இலங்கை 1)2515759 2514753 www.news.lk"