විශේෂ රාජ්‍ය සමාවක් යටතේ නිදහස් වූ සිරකරුවන්

බන්ධනාගාර ගතව සිටි දඩ මුදල් ගෙවීමට නොහැකි වූ සියලු සිරකරුවන් ජනාධිපතිවරයා විසින් විශේෂ රාජ්‍ය සමාවක් යටතේ නිදහස් කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

 

එම සිරකරුවන්ට අද (09) දිනයේ නිදහස හිමිවන බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, චන්දන ඒකනායක මහතා සදහන් කළේය.