බලය තිබියදි ගමට නොයන දේශපාලන චර්යාව වෙනස් කළ බව ජනපති කියයි (ඡායාරූප)

බලය තිබියදි ගමට නොයන දේශපාලන චර්යාව වෙනස් කළ බව ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

 

ජනපතිවරයා මේ බව පැවසුවේ අද දිනයේ අම්පාර උහන ලාතුගල ප්‍රදේශයේ පැවති ගම සමග පිළිසදර වැඩසටහනට සහභාගිවෙමිනි.

 

No photo description available.

No photo description available.

Image may contain: 1 person, dancing, standing and outdoor

Image may contain: 2 people, outdoor

Image may contain: one or more people and people on stage

Image may contain: 1 person, on stage and outdoor

Image may contain: one or more people, people standing, people dancing, people on stage and outdoor

Image may contain: 1 person, outdoor

Image may contain: 2 people, people on stage and outdoor

Image may contain: one or more people, plant, outdoor, nature and food

Image may contain: one or more people, sky, cloud, plant, outdoor and nature

Image may contain: 2 people, people dancing and outdoor

Image may contain: 1 person, standing and outdoor

Image may contain: 4 people, people sitting and outdoor

Image may contain: 3 people, child and outdoor

Image may contain: one or more people

Image may contain: one or more people, people standing, people on stage and outdoor

Image may contain: one or more people, people on stage, people standing and outdoor

Image may contain: 2 people, outdoor

Image may contain: 1 person, on stage and outdoor

Image may contain: one or more people, people sitting and table

Image may contain: 2 people, people dancing, people on stage and outdoor

Image may contain: one or more people, people eating and outdoor

Image may contain: 1 person, outdoor

Image may contain: one or more people

Image may contain: one or more people

Image may contain: 3 people, people standing and outdoor

Image may contain: 3 people, people dancing, people standing, people on stage and outdoor

Image may contain: 4 people, people standing, outdoor and nature

Image may contain: 3 people, people standing and outdoor

Image may contain: one or more people, people sitting, people on stage, table and outdoor

Image may contain: one or more people, tree, sky, outdoor and nature

Image may contain: 3 people, people on stage, people standing and outdoor

Image may contain: 1 person, standing, on stage and outdoor

Image may contain: 4 people, people standing

Image may contain: 1 person, standing, crowd and outdoor

Image may contain: one or more people, people standing, shoes and outdoor

Image may contain: 2 people, people standing and outdoor

Image may contain: one or more people, people standing, people on stage and outdoor

Image may contain: 2 people

Image may contain: 2 people