ගුවන්තොටුපොළ අද සිට විවෘතයි

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් වසා දැමුණු ගුවන්තොටුපොළ අද සිට යළි සංචාරකයින් සඳහා විවෘත කෙරේ.

 

ගුවන්තොටුපොළ හා ගුවන් සේවා සමාගමේ උපසභාපති රජිව් සූරියආරච්චි මහතා සඳහන් කළේ, කාණ්ඩ 3 ක් යටතේ ගුවන්තොටුපොළ අද සිට සංචාරකයින් සඳහා විවෘත කෙරෙන බවය.