එඩ්වින් ආරියදාස මහතාගේ අභාවය මාධ්‍ය කේෂ්ත්‍රයට ඉමහත් පාඩුවක් : ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය

එඩ්වින් ආරියදාස මහතාගේ අභාවය මාධ්‍ය කේෂ්ත්‍රයට ඉමහත් පාඩුවක් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය යකෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා පවසයි.

 

No photo description available.