තලවාකැලේ ලිඳුල නගර සභාවේ සභාපති ඉවතට

තලවාකැලේ ලිඳුල නගර සභාවේ සභාපතිට එරෙහි චෝදනා ගැන කල පරීක්ෂණයකින් පසු ඔහු ධුරයෙන් පහ කරමින් මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.