බන්ධනාගාර බුද්ධි ඒකකය ප්‍රතිසංවිධානයට කැබිනට් අනුමැතිය

බන්ධනාගාරයේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන බුද්ධි ඒකකය ශ්‍රි ලංකා බන්ධනාගාර හදිසි ප්‍රතිචාර උපක්‍රමික බලකාය වශයෙන් ප්‍රති සංවිධානය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.