ඊයේ දිනයෙත් වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයින් කොළඹින්

ඊයේ දිනයේත් වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයින් කොළඹින් වාර්තා වූ අතර එම ගණන 261ක්.

 

ඊයේ දිනය තුල හදුනාගත් නව ආසාදිතයින් ගණන 715කි.