ගම්පහ මුල්‍ය ආයතනයේ මංකොල්ලය ගැන තොරතුරු දුන්නොත් මිලියනයක්

ගම්පහ ප්‍රදේශයේ පසුගියදා සිදුවූ මුල්‍ය ආයතන කොල්ලය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා දෙන්නෙකුට රුපියල් මිලියනයක මුදලක් පිරිනමන බව පොලිසිය පවසයි.