තවත් කොරෝනා රෝගීන් 362ක්

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා රෝගීන් 362ක් වාර්තා විය.

 

May be an image of text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் of Government Information 2021.02.07 Updted/ යාවත්කාලීන කිරීම 18:25 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවේදන අංක: 140/2021 නිකුත් කරන ලද වේලාව 18:25 ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය 2021 පෙබරවාරි0 වන දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ හාබන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවූ සංඛ්‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංඛ්‍යාව -64575 පෑළියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 362 එකතුව -64937 (අද දිනට 362) නාලක කලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නාවත ීලංකාට நதோட (+94 1)2515759 www.news.lk"