ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයෙන් යෝජනාවක්

ක්‍රීඩාව පදනම් කරගෙන සෑම ජාතික පාසලකටම කෝටා ක්‍රමයක් යටතේ ක්‍රීඩාවට දක්ෂ දරුවන් බඳවා ගැනීම සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

 

මේ අතර ඉදිරියේදී ක්‍රීඩා ගුරුවරු බඳවා ගැනීමේදී ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩිකාවන්ට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන බවද ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.