තවත් කොරෝනා රෝගීන් 408 ක්

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා රෝගීන් 408 ක් වාර්තා වි තිබේ.

 

ඒ අනුව අද දිනයේ කොරෝනා රෝගීන් 936ක් වාර්තා විය.

May be an image of text that says "රජයේ ප්‍රවතේති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் of Government inlormation 2021 2021.02.12 Updated/ යාවත්කාලින කිරීම 21:10 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවෙදන අංක: 158/2021 නිකුත් කරන ලද වෙලාව 21:10 ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය 2021 පෙබරවාරි 12 වන දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොව්ඩ් පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවූ සංබ්‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංබ්‍යාව -69622 පැළියගොඩ කොච්ඩ පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් -407 බන්ධනාගාර කොව්ඩ පොකුර 408 එකතුව -70030 (අද දිනට 936) නාලක කලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 163, සිරදෙරන (+94 1)2515759 ww.news.lk"