තවත් කොරෝනා රෝගීන් 428ක්

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා රෝගීන් 428ක් වාර්තා වි තිබේ.

 

May be an image of text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் of Government Information 2021.02.13 Updated යාවත්කාලීන කිරීම 18:40 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවෙදන අංක: 160/2021 160/ නිකුත් කරන ලද වෙලාව 18:40 ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය 2021 පෙබරවාරි 13 පොකුරු වලින් වාර්තා මේ දක්වාදිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොවිඩ් ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවූ සංඛ්‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංඛ‍යාව -70030 පෑළියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 428 එකතුව -70458 (අදදිනට 428 නාලක කලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මීලංකාට, தோட +94 11)2515759 www.news.lk"