තවත් කොවිඩ් රෝගීන් 254ක්

තවත් කොවිඩ් රෝගීන් 254ක් වාර්තා වි තිබේ.

 

No photo description available.