ටවුන් හෝල් ප්‍රදේශයේ රථවාහන තදබදයක්

විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් ටවුන් හෝල් ප්‍රදේශයේ රථවාහන තදබදයක් ඇති වී තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.