තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 220ක්

අද දිනයේ තවත් කොවිඩ් රෝගීන් 220ක් වාර්තා වි තිබේ.

ඒ අනුව, කොවිඩ්-19 ආසාදිත බවට හඳුනාගෙන ඇති මෙරට සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 82,650ක් දක්වා ඉහළගොස් තිබේ.

May be an image of text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் of Government Information 2021.02.27 Updated යාවත්කාලීන කිරීම 18:20 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවෙදන අංක: 209/2021 නිකුත් කරන ලද වෙලාව:18:20 පුවෘත්ති නිවේදනය 2021 පෙබරවාරි 27 වන දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොව්ඩ් පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංබ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවූ සංඛ්‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංඛ‍යාව -78314 පෑළියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ ආශ්‍රීිතයින් 220 එකතුව -78534 දිනට 220) නාලක කලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 163 කොලඩ ලංකාට. கொழம்ட இலங்கை, (+94 1)2515759 www.news.lk"