තවත් කොරෝනා රෝගීන් 205ක්

අද දිනයේ තවත් කොවිඩ් රෝගීන් 205ක් වාර්තා විය.

ඒ අනුව අද දිනය තුළ දී මේ දක්වා හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 425කි.

May be an image of text that says "රජයේ පවතේති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் of Government Information 2021.02.27 Updated/ යාවත්කාලින කිරීම -20:15 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති කර්තෘ නිවේදන අංක: 210/2021 නිකුත් කරන ලද වෙලාව:20:15 ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය 2021 පෙබරවාරි 27 වන දින ම් දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොව්ඩ් පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංබ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවු සංබ්‍යාව අලුතින් වාර්තා වන සංබ්‍යාව -78534 පෑළියගොඩ කොව්ඩ පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 205 එකතුව -78739 (අද දිනට 425) නාලක කලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ก0 9411)2515759 www.news.lk"