ජනවාරි මාසයේ වාහන ලියාපදිංච්ය වාර්තාගත ලෙස පහලට

ඉකුත් ජනවාරි මාසයේ මෙරට ලියාපදංච් කළ වාහන ගණන වාර්තාගත ලෙස පහළ ගොස් තිබේ.

ඒ වාහන ආනයනට පැනවූ සීමාවන් හේතුකොටගෙනය.

පසුගිය වසරේ ජනවාරි මාසයේ මෙරට ලියාපදිංච් කෙරුණු වාහන 34475කට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ ලියාපදිංච් කර ඇත්තේ වාහන 3256කි.