ජාතික හැඳුනුම්පත් තොරතුරු තහවුරු කිරිම ගැන විශේෂ නිවේදනයක්

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව ජාතික හැඳුනුම්පත් තොරතුරු ඔන්ලයින් ක්‍රමය ඔස්සේ තහවුරු කිරීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් අරම්භකර තිබෙන බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කර ඇත.

අදාල නිවේදනය පහතින්