විදේශ විනිමය උපයා ගැනීමට හැකි සාර්ථක ව්‍යාපෘති සැලසුම් කරන්නැයි අගමැති උපදෙස්

විදේශ විනිමය උපයා ගැනීමට හැකි සාර්ථක ව්‍යාපෘති සැලසුම් කරන්නැයි අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඊයේ දින මුදල් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් උපදෙස් දෙනු ලැබු බව අගමැති කාර්යාලය නිවේදනය කර තිබේ.

අදාල නිවේදනය පහතින්

No photo description available.