විදේශයේ සිට තවත් පිරිසක් දිවයිනට

plain

තවත් විදෙස්ගතව සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයින් සහ වෙනත් මගීන් ද ඇතුළුව 718ක පිරිසක් දිවයිනට පැමිණ තිබේ.

අදාල පිරිස ගතවූ පැය 24 තුල ගුවන් යානා 11කින් කටුනායක ගුවන්තොටුපළ වෙත පැමිණ තිබේ.