පැලවත්ත නගරයේ රථ වාහන තදබදයක්

පැලවත්ත නගරයේ රථ වාහන තදබදයක් හටගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ගුරු සංගම් දෙකක් මගින් සිදු කරනු ලබන විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් මෙම රථවාහන තදබදය ඇති වි තිබේ.