ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණ උද්‍යාන පහක්

ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ මග පෙන්විමෙන් සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුව යටතේ මුල් වූ සමාජයක් නිර්මාණය කිරිමේ අදහසින් නව තාක්ෂණ අමාත්‍යංශය පිහිටුවන ලදි.

රට තුළ නව තාක්ෂණ උද්‍යාන පහක් බිහි කිරිම එහි ප්‍රධානතම පියවරක් ලෙස හදුනාගෙන තිබේ.

thak1
thak2