ලෝටස් පාර තාවකාලිකව වසා දැමේ

ගාලු මුවදොර පිවිසුම් මාර්ගය, ලෝටස් වටරවුම අසලින් තාවකාලිකව වසා දමා ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ඒ වෘත්තිය සමිති කිහිපයක් එක්ව සිදුකරනු ලබන විරෝධතාවක් හේතුවෙන්.