බස්නාහිර පළාතේ සියලු පාසල් අරඹන දිනය

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතාගේ අනුමැතිය මත බස්නාහිර පළාතේ සියලුම පාසල් සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා ලබන 29 වැනිදා සිට යළි ආරම්භ කිරිමට තීරණය කර තිබේ.

බස්නාහිර පළාතේ 5, 11 හා 13 යන ශ්‍රේණී සඳහා පමණක් අධ්‍යයන කටයුතු මාර්තු 15 වන දින සිට ආරම්භ කෙරුණි.