අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ

ඊයේ දිනයේ පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගනු ලැබු තීරණ පිළිබද රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර තිබේ.

අදාල නිවේදනයන් පහතින්

No photo description available.
No photo description available.No photo description available.No photo description available.No photo description available.No photo description available.No photo description available.