ඊයේ දිනය තුළ පමණක් රිය අනතුරු වලින් පුද්ගලයින් 08 දෙනෙක් මහ මගට බිලි

ගත වූ පැය 24 තුළ රිය අනතුරු වලින් පුද්ගලයින් 08 දෙනෙක් ජිවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. එයින් 07 දෙනෙක්ම යතුරුපැදි කරුවන් බවයි පැවසෙන්නේ.