නව චක්‍රලේඛනයට අනුව රාජ්‍ය සේවකයින් දින 03ක් සේවයට පැමිණිය යුතුයි

කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් රාජ්‍ය සේවකයින් නව චක්‍රලේඛනයට අනුව සේවයට පැමිණිය යුතු වන්නේ සතියට දින 03ක් පමණක් වන අතර ආයතන ප්‍රධානීන්ගේ අභිමතය පරිදි සේවා මුර වලට අදාලව එය ක්‍රියාත්මක කල යුතු බවයි රාජ්‍ය සේවා හා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය සදහන් කරන්නේ.