දිවයිනේ සියලු සත්වෝද්‍යාන වැසේ

දිවයිනේ උද්ගතව ඇති කොවිඩ්-19 වසංගත තත්වය හේතුවෙන් සියලු සත්ත්ව උද්‍යාන නැවත දැනුම්දෙන තුරු වසා තැබීමට තීරණය කර ඇත.