ඊයේ මෙරටින් කොවිඩ් මරණ 15ක් – සමස්ත මරණ ගණන 800 ඉක්මවයි

ඊයේ මෙරටින් කොවිඩ් මරණ 15ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ ගණන 800 සීමාව ඉක්මවා ගිගියා. එම ගණන 801ක්.