විදෙස්ගතව සිට පැමිණෙන සියලු දෙනාට දින 14ක නිරෝධායනය අනිවාර්ය කෙරේ

විදෙස්ගතව සිට පැමිණෙන සියලු දෙනාට දින 14ක නිරෝධායනය අනිවාර්ය බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සදහන් කරනවා.