ඊයේ මෙරටින් කොවිඩ් මරණ 24ක්

ඊයේ මෙරටින් කොවිඩ් මරණ 24ක් වාර්තා වුණා. ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් මරණ ගණන 892ක්.