අද සිට තවත් ප්‍රදේශ 70ක් හුදකලා කෙරේ

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද අලුයම සිට හුදකලා කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව දිස්ත්‍රික්ක 10කට අයත් ප්‍රදේශ 70ක් එලෙස හුදකලා කර තිබෙනවා.

එම ප්‍රදේශයන් මෙන්න,