නිරිත දිග මෝසම් වැසි හා ඒ ආශ්‍රිත අයහපත් කාලගුණය පිලිබදව විශේෂ නිවේදනයක්

නිරිත දිග මෝසම් වැසි හා ඒ ආශ්‍රිත අයහපත් කාලගුණය පිලිබදව විශේෂ නිවේදනයක් කර තිබෙනවා. එම නිවේදනය පහතින්,