ඉතාලියේ කේබල් කාර් අනතුරක්

ඉතාලියේ කේබල් කාර් අනතුරකින් පුද්ගලයන් 14 දෙනෙකු මියගොස් තිබේ.

උතුරුදිග ඉතාලියේ ඇල්ප්ස් කඳුකර ප්‍රදේශයක් සහ මැජියෝරේ විල සම්බන්ධ කරමින් ඉදිකර තිබූ කේබල් කාර් රථ මාර්ගයක අනතුර සිදුවී තිබුණි.

කඳුකරය හරහා ගමන් කරමින් තිබූ කේබල් කාර් රථයක් එම රැහැනින් මිඳි මීටර් 20ක් පමණ පහළින් පිහිටි භූමියකට ඇද වැටී තිබේ.