නොරොච්චෝලේ ජනන යන්ත්‍රයක් තාවකාලිකව අක්‍රීය කරයි

නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ තුන්වන ජනන යන්ත්‍රය තාවකාලිකව අක්‍රීය කර තිබෙනවා. ඒ නඩත්තු කටයුත්තක් සදහායි.