අද මේ දක්වා ආසාදිතයින් 2,243ක්

අද මේ දක්වා ආසාදිතයින් 2,243ක් අලුතින් හදුනාගෙන තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. ඒ අනුව කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 177,104ක් දක්වා ඉහළගොස් තිබෙනවා.