විපක්ෂනායකවරයාගෙන් නිවේදනයක්

විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එම නිවේදනය පහතින්.