ගිනි ගැනීමට ලක් වූ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව ගැඹුරු මුහුදට ඇදගෙන යාමේ කටයුතු ඇරඹේ

ගිනි ගැනීමට ලක් වූ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව ගැඹුරු මුහුදට ඇදගෙන යාමේ කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වන්නේ. නෞකාවේ පිටුපස කොටස මුහුදේ ගිලෙමින් පවතින බව පැවසෙනවා.