නායයාම් අනතුරු වලින් පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු අතුරුදන්

පවතින අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් පස්කඳු කඩා වැටිම් හා නායයාම් අනතුරු වලින් මේ වන විට පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු අතුරුදන්ව ඇති බව
ආපදාකළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සදහන් කරනවා.