ස්පුට්නික් V එන්නත් නිපදවීමට ඉන්දීය ආයතනයක් සුදානම්

ස්පුට්නික් V එන්නත් ඉන්දියාව තුළ නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය මූලික පරීක්ෂණ කිරීම සඳහා ඉන්දියාවේ සීරම් ආයතනය, එරට ඖෂධ පාලන ජනරාල්වරයාගේ අනුමැතිය ඉල්ලා ඇත.