වරායෙන් සහ රේගුව විසින් රාජසන්තක කරන ලද අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සතොස හරහා සහන මිලකට

වරායෙන් සහ රේගුව විසින් රාජසන්තක කරන ලද අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සතොස හරහා සහන මිලකට මහජනතාවට අලෙවි කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

මෙලෙස ලබාගන්නා ආහාර ද්‍රවය සතොස හරහා අඩු මිලකට මහජනතාවට ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා.