අද එන්නත්කරණය සිදු කරන ස්ථාන මෙන්න

අද(08) දිස්ත්‍රික්ක 10ක ස්ථාන 53කදී එන්නත්කරණය සිදු කරනු ලබනවා. එම එන්නත්කරණය සිදු කරන ස්ථාන පහතින් ,