සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් අද වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක

සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් අද වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක ට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. වෘත්තීය සමිති 26ක සාමාජිකයින් මේ සදහා එක්ව තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.