සැම්බියාවේ පළමු ජනාධිපතිවරයා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

සැම්බියාවේ පළමු ජනාධිපතිවරයා වූ කෙනත් කවුන්ඩා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.

යටත් විජිතවාදයට එරෙහිව සටන් කළ අප්‍රිකානු නායකයින් අතුරින් අයෙක් ලෙස ඔහු සැලකේ.