ඊයේ කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ මෙන්න

ඊයේ මෙරටින් නව කොරෝනා ආසාදිතයින් 2,349 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අතරින් වැඩිම ආසාදිතයින් පිරිසක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වූ අතර එම ගණන 493ක්.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද ආසාදිතයින් 274 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා.