සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමට අදාල නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාවක්

හෙට සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් හදුන්වා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව හෙට සිට සංචරණ සිමාවන් ඉවත් කිරීමේදී සෑම පළාතකටම පොදුව ලිහිල් කරනු ලබන සිමාවන් සහ බස්නාහිර පළාතට පමණක් සිදු කරනු ලබන සමහර සිමාවන් පහත වගුවේ සදහන් වෙනවා.