මත්පැන් සහ බියර් අලෙවියට සීමිත අවසරයක් හිමිවෙයි

අද සිට සීමාවන්ට යටත්ව මත්පැන් විකිණීම සඳහා සූරාබදු බලපත්‍ර ඇති ස්ථාන, සූරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිවේදනය කර තිබෙනවා.

එම සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින්,